رؤسای تفتاش

tehran pr 

محمود نیلی احمدآباد

رئیس دانشگاه تهران

 

 
ferdosi pr

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

 

 
tabriz pr

دکتر میر رضا مجیدی

رئیس دانشگاه تبریز

 

 
esfahab pr

دکتر هوشنگ طالبی حبیب آبادی

رئیس دانشگاه اصفهان

 

 
shiraz pr

دکتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه شیراز